Hướng dẫn tạo đề thi trắc nghiệm và chia sẻ

Tại trang chủ , trên menu chọn Upload để chuyển sang phần tạo đề thi

Trang tạo đề thi trắc nghiệm có cấu trúc 3 phần :

  1. Phần soạn thảo đề thi
  2. Phần chọn đáp án
  3. Phần chọn thuộc tính

1. Phần soạn thảo đề thi

- Tiêu đề (bắt buộc)
- Hình thức nội dung

- Lưu ý : chỉ chọn được 1 trong 2 hình thức

2. Phần chọn đáp án

- Chọn đáp án cho các câu hỏi

- Thêm , hoặc xóa đáp án

- Nhập nội dung trả lời cho đáp án

3. Chọn các thuộc tính của đề thi

Sau khi đã chọn xong , chọn lưu để đăng đề thi.
Chọn Xem để xem đề thi vừa đăng .
Đề thi của bạn sau khi đăng chưa hiện lên trang chủ , phải đợi chúng tôi kiểm duyệt về tính xác thực .
Tuy nhiên bạn có thể chia sẻ đường link đề thi cho bạn bè