Thêm bài viết trên Formula

Chọn Lưu trữ -> Thêm bài viết

Sau đó bạn điền các thông tin , và nhập nội dung cho bài viết

Bạn chọn Thêm để thêm bài viết vào danh sách lưu trữ

Lúc này bài viết bạn sẽ không được hiện ra trang chủ, tuy nhiên bạn vẫn có thể chia sẻ bài viết của mình cho bạn bè, trong thời gian sớm nhất hệ thông sẽ kiểm duyệt bài viết của bạn

Chúc bạn thành công